Månadsarkiv: augusti 2013

Ordinarie styrelsemöte nr. 7

Hej på Er!
Hoppas att Ni haft en bra sommar så här långt men nu är det dags att starta upp för hösten.
Vi kör igång med styrelsemöte nr 7.
Datum:2013.09.02
Tid:12.00 – 16.00
Plats:Klubb.exp. KI Solna

Ur dagordningen:

  • Sedvanliga styrelsefrågor
  • Avtal – förhandlingar
  • Studier
  • UH-möte
  • Aktivitetsplan
  • Rapporter
  • Planeringskonferens
  • Höstens mötestider

Mitt Sverige!

Valet nästa år ska handla om din vardag och de frågor du och dina ar­betskamrater tycker är viktiga. Det är möjligt – för när 1,5 miljoner med­lemmar tycker något så måste politiken lyssna. Det är fackets styrka. Men, för att hitta vilka krav facket ska ställa inför valet, måste du säga vad du tycker – och fråga dina arbetskamrater. En enkel enkät med tio frågor är grunden. Den går snabbt att göra, men spelar stor roll. Prata därför med dina arbetskamrater, se till att valet nästa år handlar om er vardag och vår framtid. Kampanjen pågår mellan den 22 april och den 30 november!
Genom att klicka på ”Starta samtal” är du igång med ditt samtal. Verk­tyget fungerar som en vanlig enkät med tio frågor och svarsalternativ. När ni svarat på alla frågor, skickar du in enkäten genom att klicka på ”Skicka in svar” och samtalet har registrerats!
Vill du veta mer om frågorna i enkäten? Här hittar du kort bakgrunds­fakta till varje fråga.

1. Full sysselsättning ska vara fackets viktigaste fråga.
I februari 2013 var arbetslösheten på 8,5 procent enligt SCB. Arbetslös­heten bland unga var hela 26,6 procent. Full sysselsättning kan beskri­vas som ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete.
2. De som har de högsta inkomsterna ska betala högre skatt än idag.
De senaste åren har skatterna sänkts mycket och allra mest för dem som tjänar mest. Den genomsnittliga inkomsten för makteliten är 17 gånger större än lönen för en industriarbetare. (Källa: LO-ekonomernas undersökning // Makteliten – klyftorna består).
3. Arbetsgivaren ska inte kunna stapla korta visstidsanställningar på varandra.
Det tar allt längre tid innan unga människor kan få en tillsvidarean­ställning. Bland framför allt unga kvinnor är andelen tillfälligt anställda mycket hög. Detta skapar otrygghet och gör det enkelt för arbetsgiva­ren att säga upp människor.
4. Förändra arbetslöshetsförsäkringen så att den som blir av med jobbet får högre ersättning än idag.
Arbetslöshetsförsäkringens främsta funktion är att ge ett gott skydd mot inkomstförluster om arbetslösheten slår till. För löntagarna i stort bety­der detta också att man motverkar att löner pressas ner.
5. Begränsa vinsterna hos privata företag inom skattefinansierad vård, skola och omsorg så att det mesta av vinsterna återinveste­ras i verksamheten.
Detta påstående innebär att när privata företag driver till exempel en skola för skattepengar så ska vinsterna till ägarna begränsas. Detta för att säkerställa att skattepengarna går dit det är meningen, och inte till skatteparadis. De riskkapitalägda välfärdsbolag som Skatteverket undersökt ägs ofta av utländska juridiska personer som är baserade i Jersey, Guernsey eller Luxemburg. (Källa: Framtidens välfärd del 1).
6. Reglerna i sjukförsäkringen borde förändras så att ersättningen blir högre.
Ersättningen till människor som är sjuka har minskat de senaste åren. Det har också införts en tidsgräns för hur länge du kan vara sjuk, sedan blir du utförsäkrad.
7. Lagstifta om rätt till heltid för deltidsanställda om arbetsgivare inte vill erbjuda heltid.
På kvinnodominerade arbetsplatser är det största arbetstidsproblemet i dag att många inte får arbeta heltid trots att de vill. Oavsett om delti­den är självvald eller inte får långvarigt deltidsarbete stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde.
8. När människor från andra länder arbetar i Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska arbetstagare.
Detta påstående innebär att svenska kollektivavtal ska gälla oavsett vilket land arbetskraften kommer ifrån. Detta för att skydda människor som kommer hit för att arbeta från rovdrift. Men också för att se till att inte lönerna pressas ner genom att den som arbetar för lägst lön får jobbet.
Läs mer och starta ett samtal på http://mittsverige.lo.se
Landsorganisationen i Sverige

Remiss av Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet!

Hej!
Lite sommarläsning under regniga dagar!
Promemoria om att Högskolan ska bli stiftelser i stället för myndighet.
Regeringen föreslår detta för att öka handlingsfriheten och öka möjligheten
att konkurrera internationellt för högskolorna.

4153 Ds Högskolestiftelser.pdf

Så här:

Mot den bakgrunden föreslås i denna departements-promemoria att det i stiftelselagen (1994:1220) ska föras in bestämmelser om en ny särskild stiftelseform benämnd högskolestiftelse. En högskolestiftelses ändamål ska vara att bedriva högskoleutbildning och forskning på en internationellt hög nivå. Den föreslagna verksamhetsformen ökar lärosätenas handlingsfrihet. På så sätt ges lärosätena förutsättningar att på ett mer flexibelt sätt hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar. En högskolestiftelse utgör en egen juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter på samma sätt som andra juridiska personer. Vidare kan en högskolestiftelse utan begränsningar ta emot donationer och för olika ändamål förvalta dessa, äga bolag samt bygga upp egna ekonomiska medel och andra tillgångar. Dessutom kan den själv bestämma när denna egendom ska avyttras.